Právní služby

Obchodní právo

Obchodní právo (komercialistika) je odvětví soukromého práva zabývající se obchodními vztahy, tedy právními vztahy vznikajícími mezi podnikateli v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. Ačkoli jde fakticky o součást občanského práva, pro jeho důležitost se obchodnímu právu přiznává zvláštní postavení.
Součástí obchodního práva je např. i účetnictví. Praxe často zaměňuje mezi výdělečností (angl. gain) a ziskem (angl. profit). Zatímco výdělečnost je vlastní i jiným činnostem než komerčním, úsilí o zisk je podstatou obchodního práva.
Sepisování či kontrola a úprava smluv se smluvními partnery
Vymáhání pohledávek

Občanské právo

Občanské právo je základem celého soukromého práva. Po přijetí nové rekodifikace českého soukromého práva provedené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, je z hlediska klienta obzvláště důležité, aby advokátní kancelář znala novou právní úpravu dokonale.
Sepisování smluv kupních, darovacích, nájemních, o zápůjčce, o výpůjčce…
Vypořádání spoluvlastnictví
Zastupování v dědickém řízení
sepisování smluv týkajících se nemovitostí – sepsání smlouvy (darovací, kupní, zástavní, o zřízení věcného břemene, ...), sepsání návrhu na vklad, zastupování v řízení před katastrálním úřadem
Vymáhání pohledávek
Vypořádání společného jmění manželů
Sousedské spory

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.
Dominuje mu vztah mezi státem a jeho orgány na straně jedné a dalšími osobami (občany státu a dalšími osobami podléhajícími pravomoci státu) na straně druhé.
Zastupování obviněného v přípravném řízení (vyšetřování)
Zastupování poškozeného
Zastupování obžalovaného

Korporátní právo

Korporátní právo je součástí obchodního práva, která upravuje zakládání, fungování a změny uvnitř korporací.
Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Kaplan poskytuje právní služby a poradenství jak nově založeným společnostem, tak zavedeným firmám, které provede záležitostmi od volby právní formy společnosti, jejího založení, přes úpravu vztahů mezi společníky po poskytování právního poradenství statutárním orgánům při správě společnosti.
zakládání všech forem obchodních společností
příprava zakladatelských dokumentů
zastoupení před notářem v záležitostech týkajících se obchodního rejstříku, případně před dalšími dotčenými institucemi
zajištění příslušných podnikatelských oprávnění
příprava a realizace přeměn, restrukturalizací i likvidací podniků
zvyšování a snižování základního kapitálu obchodních společností
pořizování smluvních dokumentů upravujících vztahy osob ve společnostech

Rodinné právo

Rodinné právo zahrnuje předpisy o manželství, o vztazích mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a o náhradní výchově dětí.
Mimo jiné řešíme záležitosti rozvodu manželství, tedy poradenství, zastupování v řízení o úpravě péče o děti, v řízení o rozvod, sepsání dohody o vypořádání společného jmění manželů nebo zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů.
Úprava péče o nezletilé děti
Styk rodiče s dětmi
Vypořádání společného jmění manželů
Výživné mezi manžely
Výživné pro nezletilé děti
Rozvod manželství
Výživné pro zletilé děti

Pracovní právo

Pracovní právo zahrnuje právní předpisy o vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a o ostatních vztazích, souvisejících s výkonem práce. Rozlišuje se pracovní právo individuální a kolektivní. Individuální pracovní právo řeší vztahy mezi zaměstnavateli a jednotlivými zaměstnanci. Předmětem kolektivního pracovního práva jsou vztahy mezi zaměstnavateli a odborovými orgány, zastupujícími kolektivy zaměstnanců.
Můžete se na nás obrátit ve věci pracovních smluv, dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti.
Sepsání pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti…
Zastupování v soudních sporech

Správní a přestupkové právo

Součástí každodenního života je styk občanů, potažmo našich klientů s různými správními institucemi a orgány. V oblasti správního práva nabízíme své služby při zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy.
V rámci této agendy klientům zajišťujeme sepisování návrhů na zahájení řízení, dále vyjádření a v neposlední řadě rovněž stížnosti a při zastupování v řízeních o opravných prostředcích proti správním rozhodnutím, kterými jsou odvolání, rozklad a obnova řízení.
přestupkové řízení
řízení ve věcech katastru nemovitostí
řízení před živnostenskými úřady
vodoprávní řízení a další
zastupování v řízení o dopravních přestupcích
přestupky na úseku podnikání
přestupky proti veřejnému pořádku
přestupky proti občanskému soužití
přestupky proti majetku
a další...

Insolvenční právo

Insolvenční řízení slouží k vyřešení platební neschopnosti dlužníka, pokud má alespoň dva věřitele. Zahájeno může být soudem na základě návrhu dlužníka, tak i na základě návrhu věřitele. Dlužníkovi je ustanoven insolvenční správce, který zpeněžuje jeho majetek a z výtěžku zpeněžení a jiných příjmů dlužníka hradí jeho dluhy. Insolvenční řízení je řešeno buď formou konkurzu, kdy dochází zpravidla k využití veškerých majetkových hodnot dlužníka i za cenu ukončení jeho podnikání, nebo formou reorganizace, která spočívá ve splnění soudem schválené dohody věřitelů o naložení s podnikem při odpuštění části dluhů, anebo formou oddlužení pro fyzické osoby.
Sepsání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení
Zastupování dlužníka v insolvenčním řízení vedeném proti němu
Zastupování věřitele v insolvenčním řízení vedeném proti dlužníku

Advokátní úschova

Advokátní úschova slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Advokátní úschovu peněz nebo důležitých listin využívají naši klienti zejména v souvislosti s převodem nemovitých věcí, ale i v jiných situacích, kdy potřebují ochránit své peníze. Provádění advokátních úschov upravuje Usnesení představenstva České advokátní komory.
Úschova finančních prostředků klienta na zvláštním bankovním účtu advokáta, zcela odděleném od jiných financí
Sepisování smluv o uložení finančních prostředků na účet úschova a podmínkách jejich vyplacení
Napište nám
S čím vám můžeme pomoci?

JUDr. Tomáš Kaplan
advokátní kancelář
© 2024 JUDr. Tomáš Kaplan | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
chevron-upchevron-down